Statuten

Hoofdstuk I -Doel

Artikel 1

De Sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Artikel 2

De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende :

a) Het coördineren van de sport-en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport.

b) Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.

c) Onderzoek, documentatie en informatie.

d) Het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, b.v. qua bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding.

e) De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

 

Hoofdstuk II – Samenstelling en structuur

Artikel 3

De Sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitiesport, de recreatiesport en voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

 

Hoofdstuk III - Algemene vergadering

Artikel 4

De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden zijn:

a) Afgevaardigden van elke private en publieke sportorganisatie, vereniging en instelling die een actieve sportwerking in de gemeente of in een deel van de gemeente kan aantonen.

b) Zij die door de Gemeenteraad worden aangeduid.

De Gemeenteraad kan één vertegenwoordiger per fractie, vertegenwoordigd in de Gemeenteraad, als stemgerechtigd lid aanduiden in de algemene vergadering.

De leden van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de Sportraad in hun gemeente.

c) Zij die door de leden bedoeld onder sub a) van dit artikel worden gecoöpteerd.

Het aantal leden bedoeld sub b) en c) van dit artikel, kan samen niet meer bedragen dan 1/5 van het aantal leden bedoeld sub a) van dit artikel.

Artikel 6

Niet stemgerechtigde leden zijn:

a) De Schepen van Sport

b) Uitgenodigde waarnemers

c) De door het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen ambtenaar, die het secretariaat van de Sportraad dient waar te nemen;

d) Personen die belast zijn met een overheidsfunctie waarin toezicht gehouden wordt over sportieve en recreatieve aangelegenheden.

Artikel 7

Elke organisatie wijst, volledig vrij, één lid en één plaatsvervanger aan. Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a) Zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen

b) Zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen

c) Voor zover zij stemgerechtigd zijn, mogen zij geen lid zijn van de Gemeenteraad of het Schepencollege

Artikel 8

Een organisatie die lid van de Sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke
aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de Sportraad. Indien ze beantwoordt
aan de gestelde normen van erkenning, kan ze toetreden tot de algemene vergadering. Na erkenning wordt de organisatie stemgerechtigd.

Artikel 9

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren :

a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging ;

b) De aanstelling en het ontslag van bestuurders ;

c) De jaarlijkse goedkeuring van de rekening en de begroting ;

d) Het bepalen van de erkenningvoorwaarden voor lidmaatschap.

Artikel 10

De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering kunnen worden
opgesplitst in een aantal commissies.

 

Hoofdstuk IV - De raad van bestuur van de Sportraad

Artikel 11

De raad van bestuur van de Sportraad moet samengesteld worden uit
afgevaardigden van alle bestaande sportvormen in de gemeente.

Artikel 12

De raad van bestuur kiest uit haar stemgerechtigde leden die zich kandidaat
stellen, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen, een
voorzitter, een ondervoorzitter. Zo niet, heeft er een stemming plaats tussen de
twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Onthoudingen worden
niet meegerekend voor het quorum.

Artikel 13

De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van
bestuur worden verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14

De Schepen van Sport en de sportfunctionaris maken deel uit van de raad van
bestuur als niet stemgerechtigd lid.

Artikel 15

De raad van bestuur beslist over de eventuele aanvulling met de in artikel 6
vermelde niet stemgerechtigde leden en permanente waarnemers, waarbij dient
rekening gehouden met artikel 6, 3° van het Decreet van 10.07.1991

Artikel 16

De raad van bestuur neemt kennis van de door het College van Burgemeester en
Schepenen aangewezen ambtenaar voor het waarnemen van het secretariaat van
de Sportraad en duidt een secretaris en een penningmeester aan.

Artikel 17

De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer
een mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Sportraad tussentijds
vacant wordt, wijst de algemene vergadering een opvolger aan, die het mandaat
van zijn voorganger voltooit.

Bij vacatie van de functie van voorzitter en/of ondervoorzitter benoemt de raad van
bestuur van de Sportraad een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene
vergadering. Deze wijst een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger
voltooit.

 

Hoofdstuk V -Dagelijks bestuur

Artikel 18

De raad van bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur verkiezen. De
ambtenaar, bedoeld in artikel 6 c) woont de vergaderingen van dit dagelijks
bestuur bij.

Artikel 19

Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur van de
Sportraad voor en voert alle taken uit die voort vloeien uit de beslissingen van het
bestuur.

 

Hoofdstuk VI - Rekeningen

Artikel 20

Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begrotingen van het
volgende jaar voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Artikel 21

De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Acht dagen voor de algemene
vergadering zien twee commissarissen, die door de vorige algemene
vergadering aangewezen werden, de kasgelden en de rekeningen na. Zij brengen
aan de algemene vergadering verslag uit.

Artikel 22

Bij ontbinding van de Sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een
andere vereniging met een soortgelijke maatschappelijk doel, die door de
Gemeenteraad, op advies van de algemene vergadering van de Sportraad, wordt
aangewezen.

 

Hoofdstuk VII - Erkenning

Artikel 23

De Sportraad vraagt zijn erkenning aan de Gemeenteraad en legt daartoe zijn
statuten en de latere wijzigingen ervan ter goedkeuring voor. De Vlaamse
Executieve wordt conform met artikel 9 van het Decreet van 24.7.1 991 in kennis
gesteld van de definitieve beslissing van de Gemeenteraad betreffende de
erkenning van de gemeentelijke Sportraad.

Artikel 24

Erkenning van de Sportraad door het Gemeentebestuur :

a) Een afsprakennota opstelt in samenspraak met deze Sportraad, volgens artikel 7 van het Decreet van 10.7.1991 . In deze afsprakennota bepaalt de Gemeenteraad op advies van de Sportraad, de nadere voorwaarden en modaliteiten van de oprichting en de erkenning van de Sportraad.
Bovendien bepaalt de Gemeenteraad, nadat de Sportraad is gehoord, de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de Sportraad, inzonderheid betreffende:

1) Maatregelen waarmee het recht op informatie van de Sportraad ten
aanzien van het Gemeentebestuur wordt gewaarborgd ;

2) De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen bedoeld in
artikel 5 van het Decreet van 24.7.1991, met inbegrip van de termijn
binnen dewelke advies dient te worden uitgebracht

3) De termijn binnen dewelke de Gemeenteraad een gemotiveerd
standpunt nopens de uitgebrachte adviezen inneemt ;

4) Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de
werkzaamheden van de Sportraad

5) De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar
aan de Sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen

6) De wijze waarop de leden van de Gemeenteraad of van het College
van Burgemeester en Schepenen met raadgevende stem bij de werkzaamheden kunnen worden betrokken.

b) Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting een
werkingstoelage voorziet voor de gemeentelijke Sportraad.

c) Een vergaderlokaal ter beschikking stelt.

 

Hoofdstuk VIII – Huishoudelijk reglement

Artikel 25

In het Huishoudelijk Reglement wordt verder alles geregeld wat niet door de
statuten wordt bepaald. Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden.
Wijzigingen worden voorbereid door het bestuur van de Sportraad en ter
goedkeuring aan de algemene voorgelegd.

Huishoudelijk reglement

Het volgende Huishoudelijk Reglement van de Sportraad Oostende wordt
bekrachtigd :

Hoofdstuk I - Algemene Vergadering

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen

Artikel 1

De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. Een
buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, hetzij door het
bestuur van de Sportraad, hetzij schriftelijk op verzoek van minstens 1/5 van de
stemgerechtigde leden.

Artikel 2

Al de leden van de vereniging worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene
vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Elk voorstel, schriftelijk
gedaan door minstens één twintigste van de leden moet op de agenda worden
gebracht.

De oproepingen geschieden per gewone brief, minstens 10 dagen voor de
vergadering gepost.

Bepalingen betreffende het vergaderen en stemmen.

Artikel 3

Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de Sportraad kan de
algemene vergadering slechts vergaderen indien minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de 14 dagen een buitengewone algemene vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 3.1

Behalve bij uitsluiting van leden, bij wijzigingen van de statuten of bij ontbinding
van de Sportraad, worden de beslissingen van de algemene vergadering
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 3.2

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze
staking van stemmen zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming.
Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een
buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen.

Artikel 3.3

Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het
quorum inzake gewone meerderheid.

Artikel 3.4

De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de
aanwezige leden erom verzoeken.

Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en de
ontbinding van de Sportraad.

Artikel 4

De algemene vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien
de goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld is en wanneer minimum twee derde van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot wijziging
kan niet worden besloten dan met een twee derde meerderheid van de stemmen.

Zijn twee derde van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet
aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan bij
gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige
leden. De wijziging van de statuten wordt voorbereid door het bestuur van de
Sportraad.

Artikel 5

De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de Sportraad
uitspreken, wanneer twee derde van haar stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan een tweede vergadering
bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, welke het aantal van
de aanwezige leden ook zij. Besluiten worden genomen met twee derde van de
aanwezige stemgerechtigde leden.

Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van leden.

Artikel 6

Een organisatie is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan het bestuur van de Sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van het bestuur van de betrokken organisatie.

Artikel 7

Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het niet meer voldoen aan één van de voorwaarden gesteld in artikel 7 van de statuten.

Artikel 8

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met twee derde meerderheid uitgesproken worden.

Hoofdstuk II

Bepalingen betreffende de leden.

Artikel 9.

Elke organisatie wijst, volledig vrij, één lid en één plaatsvervanger aan. Deze dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

a) Zij moeten lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen

b) Zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen

c) Zij mogen geen lid zijn van de Gemeenteraad of het Schepencollege

d) De raad van bestuur is gemachtigd om bij twee niet verontschuldigde afwezigheden op een bestuursvergadering, hem van ambtswege te vervangen.

Artikel 10

Aftredende leden zijn herkiesbaar.

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen, het geldig vergaderen en stemmen.

Artikel 11

De Raad van Bestuur komt samen op uitnodiging van het dagelijks bestuur. Indien ten minste 1/3 van de leden hierom verzoeken is het dagelijks bestuur verplicht de raad van bestuur van de Sportraad samen te roepen binnen de veertien dagen. Een schriftelijke uitnodiging wordt ten minste tien dagen tevoren verstuurd. De oproepingsbrief vermeldt de agenda.

Artikel 12

Opdat een geldig besluit kan worden genomen, is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van de Sportraad. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad van bestuur van de Sportraad binnen de acht dagen opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda en kan het geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 13.1

Besluiten van de raad van bestuur worden door de stemgerechtigde leden genomen bij gewone meerderheid.

Artikel 13.2
Verder zijn de bepalingen, vervat in de artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 van dit reglement, ook van toepassing op het de raad van bestuur van de Sportraad.

Bepalingen betreffende de verkiezing van de bestuursleden van de raad van bestuur van de Sportraad.

Artikel 14

De algemene vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van stemmen tenminste 15 leden en ten hoogste 25 leden, die samen de raad van bestuur van de Sportraad vormen.

Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de vertegenwoordigingen naar buiten.

Artikel 15

Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur van de Sportraad ondertekend te zijn door de voorzitter en één van de andere leden van de raad bestuur van de Sportraad.

Artikel 16

De Sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door de leden van de raad van bestuur van de Sportraad.